top of page

תנאי שימוש

הלוואות

שלום וברוך הבא!

חברת אבס אחזקות בע"מ (להלן – "החברה") מברכת את המשתמשים באתר. החברה מאשרת גישה אל אתר האינטרנט שבשליטתה וידוע בשם cash4you.co.il ולשירותים הכפופים לו וזמינים משם המתחם (domain) ומתתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר cash4you.co.il (להלן – "האתר"), הכל בכפוף לתנאים הבאים:
1. הקדמה
1.1. אתה מאשר כי קראת את תנאי השימוש באתר המפורטים בהסכם זה, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפוף לאותם תנאים. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים לפני תחילת שימושך באתר. בלא הסכמה לקבל את התנאים המפורטים בהסכם זה, אין לגלוש, להשתמש, לגשת או לנצל את האתר.
1.2. התנאים המפורטים בהסכם זה חלים על כל שימוש באתר ובתכנים המופיעים בו, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טאבלטים למיניהם, טלפונים סלולריים וכיו"ב). התנאים המפורטים בהסכם זה חלים על השימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.3. ככל שלא צוין אחרת, בכל מקום בו מצוינת המילה "משתמש" הכוונה ל"משתמש רשום" ול"משתמש שאינו רשום".
1.4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר (מצרכי נוחות) אך פונים לכל המינים באופן שווה.
1.5. ניתן לפנות לחברה בכל שאלה או טענה לגבי השימוש באתר באמצעות הטופס ליצירת קשר המופיע באתר. החברה משתדלת לטפל בפניות במהירות האפשרית.
2. מטרת האתר
2.1. מטרת האתר להציג בפני המשתמשים בו מגוון של שירותים פיננסיים. לקבלת מידע מדויק ומפורט יותר, ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות הטופס ליצירת קשר.
3. אחריות
3.1. האתר וכל התכנים המופיעים בו מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם ("AS-IS").
3.1.1. המונחים "מידע" ו"תוכן" בהסכם זה כוללים מידע מכל סוג שהוא, לרבות אך בלי למצות: כל תוכן קולי, אור-קולי (audio-visual), מילולי, חזותי או כל שילוב שלהם.
3.2. פעולות או למחדלים של משתמש אחר באתר אינם באחריות החברה. החברה אינה נושאת באחריות על פי כל דין לכל נזק או פגיעה שייגרמו למשתמש באתר, לרבות, אך בלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן תוכנות, אובדן נתונים, הפרעה בשירות ועלויות הספקת שירות חלופי. בשימושך באתר אתה נותן את הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות לפגיעה או נזק ישירים או עקיפים למשתמש או לצד ג', וזאת אף אם החברה או מי מנציגיה ידעו על האפשרות לפגיעה או נזק מעין אלו, אשר ייגרמו לך או לגורם אחר, או שדווח להם על כך.
3.3. בשום מקרה שהוא, החברה, מי מעובדיה, מנהליה, ספקיה, בעלי מניותיה או כל מישהו אחר מטעמה אינם נושאים באחריות לכל נזק שהוא, עקיף או תוצאתי, הנובע מאובדן נתונים, רווחים או שימוש, במסגרת פעולה חוזית, פעולה רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הקשורות או נובעות מהשימוש באתר ובתכנים המופיעים בו או מביצועי האתר, למתן שירותים או אי מתן שירותים, או למידע הכלול באותם שירותים.
3.4. החברה אינה אחראית לשירותים או לטובין שנרכשים או מושגים באמצעות האתר או לעסקאות אחרות שמתבצעות דרכו.
3.5. אין בהסכם זה כדי ליצור קשרי עובד-מעביד, קשרי ספק-לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות או קשרי סוכנות ואין בהסכם זה כוונה ליצור קשרים כגון אלו.
3.6. בכפוף להוראת כל דין, החברה אינה אחראית ואינה מביעה כל עמדה, במפורש או מכללא, לגבי:
3.6.1. המידע והחומר המופיע באתר;
3.6.2. המידע, החומר והפעולות שאפשר לגשת אליהם על ידי הגישה לאתר;
3.6.3. תוכנות, מוצרים או שירותים שאפשר לגשת אליהם על ידי קישור מהאתר;
3.6.4. נזק שעלול להיגרם או נזק שנגרם בעקבות משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
3.6.5. נזק שעלול להיגרם או נזק שנגרם בעקבות פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את הגישה לאתר או את האתר.
3.7 יובהר בזאת באופן מפורש,
כי אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4. רציפות, זמינות ואמינות השירות
4.1. החברה אינה יכולה לערוב לאמינות המידע המופיע באתר ולדיוקו, אך היא עושה כל שביכולתה על מנת לוודא אותם. אם אתה נתקל במידע לא מדויק או לא אמין בעת השימוש באתר, נא להודיע על כך לחברה על מנת שתוכל לתקנם.
4.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבצע שינויים באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי מתן הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
4.3. החברה אינה מתחייבת לכך שלא יהיו הפסקות או הפרעות בשירות שניתן באתר, ושהשירות לא ייפגע מכל סיבה שהיא ויהיה חסין מפני גישה בלתי חוקית למחשבי החברה, תקלות, נזקים, קלקולים, כשלים בתוכנה, בחומרה או בקווי התקשורת אצל החברה או ספקיה. החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שעלולים להיגרם למשתמש או לרכושו עקב כך.
5. השימוש באתר
5.1. כל שימוש בתוכן המופיע באתר ובשירותים השונים שהאתר מציע הוא על האחריות המלאה והבלעדיות של המשתמש.
5.2. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לערוך בו שינויים או להעתיק, להפיץ, להציג, לשדר, להנפיק רישיון, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט כלשהו מפריטי התוכנה, המידע, השירותים או המוצרים שמקורם באתר.
5.3. אתה מסכים לכך שלא נוצרים – בתשדורת מידע אל האתר או ממנו – יחסים בינך לבין החברה החורגים מעבר ליחסים המפורטים בהסכם זה.
6. קישורים חיצוניים
6.1. האתר מכיל מצביעים קישורים (hyperlink) למשאבים ולמקורות מידע הנמצאים באתרים אחרים ברשת (להלן – "מקורות אחרים") ומהם.
6.2. ככל שלא צוין אחרת, אין לפרש קישורים אל האתר וממנו בתור הבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי החברה למקורות אחרים, במפורש או מכללא.
6.3. החברה אינה מתחייבת לכך שכל קישור באתר יהיה תקין ויוביל לאתר אינטרנט פעיל. אין בהימצאותו של קישור באתר כדי ללמד על מהימנות התוכן של האתר אליו מוביל הקישור, שלמות התוכן או העדכניות שלו, והחברה אינה אחראית בנוגע לכך.
7. שימוש לרעה באתר
7.1. החברה משתדלת לשמור על רמה בטוחה ונאותה של האתר, תפעולו והשירותים המוצעים בו. ככל שיש באתר בעיות, תוכן פוגעני או הפרת מדיניות כלשהי, יש לדווח לחברה על כך לחברה על מנת שתוכל לתקן זאת.
7.2. החברה משתדלת לוודא שכל שירות המוצע באתר לא מפר זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכות אחרת של צד ג'. יש לדווח לחברה על כל חשש להפרת זכויות כאמור, באופן מיידי, באמצעות הטופס ליצירת קשר.
8. תוכן באתר
8.1. לחברה יש זכות להרחיק משתמש מהאתר או לחסום את הגישה שלו לאתר, בכל עת וללא צורך במתן הנמקה או הסבר, במידה והמשתמש העלה תוכן שעלול לפגוע בזכויות של צד ג', באמצעות הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי או בלתי הולם לקטינים, פגיעה בשם טוב ובמוניטין של צד ג' וכיו"ב.
8.2. ניתן למצוא באתר תוכן בנושאים כלכליים. לפני השימוש בתוכן זה מומלץ לבדוק אותו ולאמת אותו. אין בפרסום תוכן זה משום חוות דעת או המלצה בנוגע להתנהלות פיננסית ולעסקאות, נטילת הלוואה או רכישה או מכירה של ניירות ערך או מטבע חוץ. רק המשתמש יישא באחריות לכל החלטה אותה יקבל בנוגע לשימוש בתוכן בנושאים כלכליים שנמצא באתר.
9. שיפוי
9.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או כל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, בעקבות הפרת התנאים לשימוש באתר.
10. פרטיות
10.1. החברה עושה מאמצים סבירים כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, אך בשל אופי הרשת החברה לא יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטי המשתמש.
10.2. המידע שנמסר על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר יישמר במאגר המידע של האתר. אין המשתמש חייב על פי חוק למסור מידע זה, אך לא יוכל להשתמש בכל שירותי האתר בלי לעשות זאת.
10.3. החברה רואה בהגנה על פרטיות המשתמש כערך ראשון במעלה. החברה לא תעביר, תשכיר, או תמכור את פרטי המשתמש לצד ג' למטרות שיווק בלי קבלת ההסכמה המפורשת של המשתמש.
10.4. החברה תהיה רשאית, עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבל תוכן פרסומי, לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי ומידע אחר בדבר שירותיה מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל ו-SMS. המידע יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני, לתיבת הדואר או למכשיר הנייד אשר הוזנו בעת רישומך לאתר. בכל עת משתמש יכול לבטל את ההסכמה לקבלת תוכן פרסומי כאמור ולהסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נשלח תוכן זה, באמצעות לחיצה על הקישור המיועד לכך בתחתית של כל מסר שיווקי. "מידע" בסעיף זה – בין מידע שהחברה עצמה מפרסמת ובין מידע שהחברה מקבלת מידי מפרסמים אחרים לצורך משלוח מיידי.
10.5. החברה פטורה מאחריות לכל פגיעה או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרמו למשתמש בעקבות דליפה של פרטיו האישיים, בלי קשר לסיבה לדליפתם.
10.6. כל שיחות השירות מוקלטות וישמרו במאגרי החברה. תוכן השיחות יאפשר לחברה לספק שירותים והטבות ללקוחותיה כמפורט באתר האינטרנט.
11. זכויות יוצרים
11.1. כל דף מדפי האתר הוא רכוש החברה ואין להעתיק או לפרסם אותו או כל חלק ממנו ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך מהחברה.
11.2. כל התוכן המופיע באתר מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, חוקי זכויות היוצרים של מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות. התוכן אינו מיועד לשימוש מסחרי אלא לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד. ניתן לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר, וזאת לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד.
11.3. זכויות היוצרים על עיצוב האתר, יישומו, תוכנו, קוד המחשב ועל כל חומר אחר המצוי באתר, הינן בבעלותם של החברה, של ספקי התוכן של החברה או של שותפיה העסקיים של החברה בלבד.
11.4. אין להעתיק, להפיץ, לתרגם, להציג בפומבי, או למסור לצד ג' חומר מוגן או חלק ממנו ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך מהחברה מראש ובכתב.
12. סימני מסחר
12.1. שמה של החברה, שם מתחם האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של החברה הם הקניין הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים שנמצאים באתר הינם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. חל איסור לבצע כל פעולה שיש בה כדי להפר או לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
13. פרסומת
13.1. החברה לא בודקת את תוכן המועדות המפורסמות באתר, את האמיתות שלהן או הכדאיות שלהן ואין היא אחראית לכל אלו. המודעות המפורסמות באתר הן באחריות המפרסמים שלהן בלבד, לרבות פרטי מידע והזכויות. פרסום מידע מסחרי באתר, כשלעצמו, אינו מהווה כל המלצה או עידוד לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר.
14. הפסקת שימוש
14.1. החברה רשאית להפסיק לתת שירותים לפי הסכם זה, באופן מיידי, חד צדדי, ללא התראה מראש ולפי שיקול דעתה, ולא יינקטו כנגדה סעדים בגין כך.
14.2. החברה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות של כל משתמש באתר, לפי שיקול דעתה, אם לא יעמוד באחד מהתנאים בהסכם זה.
14.3. החברה תהיה רשאית לחסום משתמש מלהיכנס לאתר, לחסום כתובת IP מלהיכנס לאתר, למנוע ממשתמש אפשרות לכתוב טוקבקים (Talkbacks), לסלק משתמש מפורומים באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בשירותי האתר או חלק מהם, והכל לפי שיקול דעתה.
15. יצירת קשר
15.1. בכל שאלה, טענה או הערה ניתן לפנות לחברה באמצעות הטופס ליצירת קשר.
16. סמכות שיפוט
16.1. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בסכסוכים שעלולים לעלות מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.
16.2. ללא לגרוע מהסעדים הניתנים על פי הוראת כל דין אחר ומהכלליות, הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 יחולו על הסכם זה.


אנו מאחלים לך גלישה מהנה ונעימה באתר

צור קשר

תודה! נחזור אליך תוך 5 דקות!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page